“ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง” คว้ารางวัลป๋วยฯ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558

ปี2015-01-08

สถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน มอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2558 แก่ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   โดยคำประกาศเกียรติคุณของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิชาการระบุว่า

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ที่ทำการวิจัยเชิงทฤษฎีเพื่อศึกษาถึงความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูล  มีจุดเด่น คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่วงการวิชาการโดยอาศัยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อน  ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อธิบายถึงความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูลในหลายบริบทที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในระบบตลาดและตลาดการเงิน   นอกจากนี้ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มีผลงานวิจัยร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำทางด้านเศรษฐศาสตร์  โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และช่วยยกระดับงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ความสม่ำเสมอในการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงจำนวนมากของ ผศ.ดร. วีระชาติ  กิเลนทอง แสดงให้เห็นถึงฉันทะทางวิชาการและความสนใจในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ จึงมีมติมอบ  “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ ผศ.ดร. วีระชาติ  กิเลนทอง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูงต่อไป

นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่นจะได้รับรางวัลเหรียญทองคำ เงินสด พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  และการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันป๋วย อึ๊งภากรณ์”  9 มีนาคม 2558  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง จะนำเสนอบทความทางวิชาการที่ได้รับ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The Ninth National Conference of Economists) ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเผยแพร่แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ สื่อมวลชน และผู้สนใจ

—————

ความเป็นมา “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” มีจุดเริ่มต้น ในปี  พ.ศ.2550 จากความร่วมมือระหว่าง สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์  สถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และกองทุนป๋วย อึ๊งภากรณ์  มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ไม่เอื้อต่อการทำงานด้านวิชาการ ให้สามารถผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงดลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่น ๆ ในการทำงานวิชาการ  การมอบรางวัลจะทำทุก 2 ปี และหากปีใดไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จะไม่มีการมอบรางวัลในปีนั้น