สถานีทีดีอาร์ไอ: มองแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของไทย

วันที่2015-03-25
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

จากรายงานเรื่อง “โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้” ที่ทางทีดีอาร์ไอได้ออกมา มีข้อมูลที่น่าสนใจถึงความเหลื่อมล้ําของไทยว่า สถานการณ์ความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยปัจจุบันได้เริ่มดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงกลุ่มที่เป็นคนรายได้น้อยกับปานกลางมีแนวโน้มช่องว่างระหว่างรายได้นั้นแคบลง แต่ช่องว่างระหว่างคนรายได้ปานกลางกับรายได้สูงนั้นยังคงเป็นปัญหา

รายการสถานีทีดีอาร์ไอจะมาเกาะติดสถานการณ์ความเหลื่อมล้ําของไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ภาครัฐทําอะไรไปแล้วบ้างเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา และมีอะไรบ้างที่ภาครัฐควรจะทํา กับ ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ