การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง

ปี2014-12
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” โดย รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร ดร. อัมมาร สยามวาลา ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร. อดิศร์ อิศรางกรู ณ อยุธยา ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คุณโสภณ ชมชาญ คุณสฤณี อาชวานันทกุล ดร. พอพล แข่งเพ็ญแข ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร. อมรเทพ จาวะลา ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ดร. สมชัย จิตสุชน ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ดร. สุเมธ องกิตติกุล คุณอิสร์กุล อุณหเกตุ คุณ เทียนสว่าง ธรรมวณิช และคุณจิราภรณ์ แผลงประพันธ์, สนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กุมภาพันธ์ 2554 (พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมษายน 2557)