โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) ระยะที่ 1

ปี2013-09

“การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”