โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) ระยะที่ 2

ปี2014-10

“การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”