TDRI Factsheet 34: FAST & SERIOUS 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์

ปี2015-04-11

TDRI Factsheet 34: FAST & SERIOUS 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์

– ในอดีต “มาตรการ 7 วันอันตราย” ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่ในช่วง 2-3 ปีล่าสุด กลับมีจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น

– สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือ เมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด

– ประเภทถนนที่เกิดเหตุมักเกิดในถนนสายรอง ซึ่งหน่วยงานรัฐจะเน้นอำนวยความสะดวกในถนนสายหลัก ทำให้ไม่สามาถดูแลความปลอดภัยในถนนสายรองได้อย่างทั่วถึ

:ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ:
– มาตรการที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอต่อการลดอุบัติเหตุ
– ควรใช้มาตรการที่มีอยู่ให้เคร่งครัดมากขึ้น
– ควรให้ความสนใจต่อความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
– ควรบังคับใช้กฎหมายบนถนนสายรองให้เข้มงวดมากขึ้น

factsheet 34