บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558

ปี2015-02
ผู้เขียนอิสร์กุล อุณหเกตุ

ที่มา : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย” ซึ่งเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนธันวาคม 2556