โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการกาหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ปี2014-03
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์