The Biz เศรษฐกิจไทย: มาตรการควบคุมค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

วันที่2015-06-17
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

The Biz เศรษฐกิจไทย: มาตรการควบคุมค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ออกอากาศทาง อมรินทร์ทีวี วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558