ค่าจ้างขั้นต่ำ – ข้อเท็จจริงและทิศทางที่ควรเป็นในอนาคต

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
วันที่2015-07-21
สถานที่ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เปิดการสัมมนา

โดย
คุณสตีเน่อ คลัพเพอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


นำเสนอบทความ “มองย้อนหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท” 

โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก
เอกสารประกอบ: Icon_PPT


อภิปราย “ค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทย”

โดย คุณเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เอกสารประกอบ: Icon_PPT
คุณสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศาตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เอกสารประกอบ:Icon_PPT
ผู้ดำเนินรายการ: คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ‘เช้าทันโลก’ FM 96.5 อสมท.