The Biz เศรษฐกิจไทย: การคุ้มครองแรงงานอาเซียน

วันที่2015-07-20
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค หนึ่งเรื่องที่สำคัญและน่าจับตามอง คือ ปัญหามาตรการการให้ความคุ้มครองแรงงานทั้งในเรื่องสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน เพราะแม้ว่าประเทศต่างๆภายในอาเซียนได้รับมาตรฐานกฎหมายแรงงานมาจาก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO เข้ามาปรับใช้แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความแตกต่างในทางปฏิบัติที่ขึ้นต่อสภาพการจ้างงาน ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงระบบการเมือง ของประเทศนั้นๆ

เราจะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานกฎหมายแรงงานว่าแรงงานจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างไร …ติดตามการวิเคราะห์การคุ้มครองแรงงานอาเซียน และแนวทางแก้ไข ได้จาก ดร. บุญวรา สุมะโน นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ออกอากาศทางรายการ The Biz: เศรษฐกิจไทย ทางสถานี Amarin TV