แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ปี2015-03
ผู้เขียนอัครนัย ขวัญอยู่

ที่มา : สรุปความจาก “Grouping Thailand’s schools into four categories” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) และ ธนาคารโลก (World Bank) โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย (World Bank) ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และนาย อัครนัย ขวัญอยู่ (TDRI)