การวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปี2551
ผู้เขียนจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์, ฐิติมา พุฒิทานันท์, ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์