คม-ชัด-ลึก: โรงเรียนนอกระบบ

วันที่2015-08-11
รายการคม-ชัด-ลึก

ยุทธศาสตร์หนึ่งในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา คือ การยกระดับโรงเรียนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีอิสระในการบริหารจัดการตัวเอง ทั้งหลักสูตร กำลังคน และงบประมาณ อย่างไรก็ตามกรณีสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลยังไร้ข้อสรุป

ติดตามการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการศึกษาไทย และการคาดการณ์หากโรงเรียนออกนอกระบบ รวมถึงแนวทางการแก้ไข โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค หนึ่งในทีมนักวิจัยด้านการศึกษา ทีดีอาร์ไอ และผู้ร่วมรายการอีก 2 ท่าน ได้แก่  รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. และ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในรายการ คม ชัด ลึก ออกอากาศวันที่ 11 สิงหาคม 2015