The Biz เศรษฐกิจไทย: ความจำเป็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย

วันที่2015-08-03
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ประเด็นเรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างขึ้นในประเทศไทย เป็นที่ถกเถียงถึงผลดีและผลเสียกันในหลากหลายด้าน ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอยู่  ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จึงได้นำเสนอข้อมูลพลังงานไฟฟ้า 3 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของฐานพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานถ่านหิน

ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ในรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ตอน ความจำเป็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย
ออกอากาศทาง AMARIN TV ช่อง 34 เมื่อ 3 สิงหาคม 2558