The Biz เศรษฐกิจไทย: ทิศทางการยกระดับสินค้าการเกษตรไทย

วันที่2015-06-22
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญๆอันดับหนึ่งหลายชนิด ส่วนสำคัญมาจากการวิจัยทางด้านการเกษตรที่ได้ลงทุนมาเป็นเวลาต่อเนื่อง ทว่าระยะหลังนี้งานวิจัยทางด้านการเกษตรกลับเสื่อมถอยลง ทั้งที่การวิจัยทางด้านนี้ให้อัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 30-35% ต่อปี เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เราได้อย่างมากเพียง 4-6% ดังนั้นหากรัฐบาลเพิ่มเงินมาลงทุนวิจัยด้านการเกษตรจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จะมาชวนให้คิดคำนึงถึงความสำคัญของการวิจัยภาคเกษตร และการเข้าสู่ปฏิวัติเขียวรอบที่สอง พร้อมข้อเสนอแนะ ให้ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการวิจัยอย่างเร่งด่วน ในรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ตอน ทิศทางการยกระดับสินค้าการเกษตรไทย ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558