The Biz เศรษฐกิจไทย: การโอนย้ายกองทุนการออมและประกันสังคม

วันที่2015-08-31
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่มีขึ้น ทำให้คนไทยผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ได้มีระบบการออมไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ อีกทั้งรัฐยังช่วยสมทบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการออม การที่มีกองทุนการออมนี้ยังส่งผลดีในแง่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ … ติดตามมุมมองและการวิเคราะห์ได้ จาก ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ทีดีอาร์ไอ ในรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ตอน การโอนย้ายกองทุนการออมและประกันสังคม

ออกอากาศทาง AMARIN TV ช่อง 34 ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558