ติดอาวุธความรู้สู่การปฏิรูปสื่อให้ยั่งยืน

หน่วยงานศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่2015-09-02
สถานที่โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบเรื่อง “เทคโนโลยีและโฉมหน้าใหม่ของตลาดสื่อ”
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และอิสร์กุล อุณหเกตุ นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ

เอกสารประกอบเรื่อง “การกำกับดูแลเนื้อหาสื่อ” และ “กลไกการตรวจสอบสื่อ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบเรื่อง “บุคลากรสื่อไทย: สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เอกสารประกอบเรื่อง “การปฏิรูปสื่อสาธารณะ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา สึคาโมโต้
อาจารย์ประจาภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบเรื่อง “การกำกับดูแลกันเองของสื่อ”
ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เอกสารประกอบเรื่อง “สื่อภาคประชาชน/สื่อชุมชน”  สาโรจน์ แววมณี
นักวิจัยอิสระ