โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย “นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเงินการคลัง”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2015-09-21
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

เอกสารประกอบ

การนำเสนอ “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย”

iConPDG นำเสนอ โดย ดร.สมชัย จิตสุชน
iConPDG วิจารณ์ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

การนำเสนอ “บทสำรวจปัจจัยกำหนดความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานไทย”

iConPDGนำเสนอ โดย อ.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์
iConPDG วิจารณ์ โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

การนำเสนอ “ความเหลื่อมล้ำทางรายได้: หลักฐานจากข้อมูลภาษีและข้อมูลสำรวจครัวเรือน”
iConPDG นำเสนอ โดย ดร. วิมุต วานิชเจริญธรรม
วิจารณ์ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

การนำเสนอ “การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมของไทย”
iConPDGนำเสนอ โดย ดร. ธานี ชัยวัฒน์
วิจารณ์ โดย ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

การนำเสนอ “การสร้างความทั่วถึงและความโปร่งใสผ่านการตั้งงบประมาณแบบมีส่วนร่วม: ข้อเสนอสำหรับพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทย”
iConPDG นำเสนอ โดย ดร. ธร ปิติดล
วิจารณ์ โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

การนำเสนอ “ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น: บทเรียนเชิงสถาบันจากต่างประเทศ
iConPDG iConPDG
นำเสนอ โดย ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ
iConPDGวิจารณ์ โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

การนำเสนอ “พลวัตในตลาดแรงงานไทย: ปัจจัยที่กำหนดและฤดูกาลของการจ้างงาน”
iConPDG นำเสนอ โดย ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
iConPDGวิจารณ์ โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

การนำเสนอ “ความไม่เท่าเทียมกันในระบบการศึกษา: หลักฐานจากผลทดสอบ PISA 2012”
iConPDGนำเสนอ โดย ดร. นณริฏ พิศลยบุตร
iConPDGวิจารณ์ โดย ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ