การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ปี2015-04
ผู้เขียนวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี และ ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ด สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อเดือนธันวาคม 2557