แนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ)

ปี2015-05
ผู้เขียนเสาวรัจ รัตนคำฟู, พลอย ธรรมาภิรานนท์

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ระยะที่ 1 และ 2 (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนังอัญมณีและเครื่องประดับ) โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เสาวรัจ รัตนคำฟู พลอย ธรรมาภิรานนท์ สุนทร ตันมันทอง และ วิโรจน์ สุขพิศาล มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อเดือนตุลาคม 2557 (ข้อมูลบางส่วนได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุดมากขึ้น)