The Biz เศรษฐกิจไทย: TPP สงครามพันธมิตร การค้าโลกเสรี

วันที่2015-10-13
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ประเทศสมาชิก TPP 12 ประเทศ ที่ไทยไม่ได้เข้าร่วม จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าและส่งออกระหว่างกัน แต่ภายใต้ผลประโยชน์นี้ประเทศสมาชิกก็ต้องยอมรับเงื่อนไขมาตรฐานอื่นๆตามมา เช่น มาตรฐานด้านแรงงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิบัตรยา

ดังนั้นในอนาคตหากไทยประสงค์เข้าร่วม TPP จะต้องพิจารณา หาหนทางลดผลกระทบ เยียวยาสิ่งที่เราจะเสียประโยชน์ เช่น เรื่องสิทธิบัตรยา

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่งของการค้าโลกไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องการพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP อย่างรอบคอบ ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้ จาก ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ออกอากาศวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ทาง Amarin TV