The Biz เศรษฐกิจไทย: ผลกระทบภัยแล้ง กับหนี้ภาคเกษตรกรไทย

วันที่2015-10-26
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ภัยแล้งได้ส่งผลต่อภาคการผลิตของเกษตรกรของไทยเป็นอย่างมาก  ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ ได้เสนอแนะให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อรับมือปัญหานี้อย่างยั่งยืน

ติดตามใน The Biz เศรษฐกิจไทย ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ทาง AMARIN TV