TPP (Trans-Pacific Partnership) กับทางเลือกของประเทศไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2015-10-12
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สัมมนาสาธารณะ TPP (Trans-Pacific Partnership) กับทางเลือกของประเทศไทย

นำอภิปรายโดย

คุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่ม FTA Watch
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ

ดำเนินรายการโดย

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ


เอกสารประกอบงานสัมมนา

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ

Download (PDF, 693KB)