วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง: พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของไทย

หน่วยงานIDRC และ TDRI
วันที่2015-10-09
สถานที่โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

กำหนดการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ช่วงที่ 1

09.00 – 09.30 น. กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน

โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

09.30 -10.30 น. วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง: พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของไทย: สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ

10.45 – 12.00 น. อภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

โดย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

นางสาวลดาวัลย์ คำภา
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

 

ช่วงที่ 2

กิจกรรมสัมมนาในห้องที่ 1 การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
13.30 – 17.30 น. การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นำเสนอผลการศึกษา
โดย ดร.อัศมน ลิ่มสกุล
ดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ดำเนินรายการ
โดย นางสาวสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์

14.10-15.30 น.   ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความเห็น

16.00-17.30 น.     เวทีเสวนา “การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

ดำเนินรายการ
โดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์

กิจกรรมสัมมนาในห้องที่ 2 การบริหารจัดการน้ำกับการจัดการด้านสถาบัน

13.30-14.10 น. นำเสนอผลการศึกษา บทบาทกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดการน้ำ

โดย นางสาวนุชพนิต นาคพิทักษ์

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF
ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ดำเนินรายการโดย ดร.แมน ปุโรทกานนท์

14.10-15.30 น.   ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความเห็น

15.45-16.15 น.  นำเสนอผลการศึกษา การบริหารจัดการน้ำกับการจัดการด้านสถาบัน

โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

กิจกรรมสัมมนาในห้องที่ 3 บริหารจัดการน้ำกับการใช้ที่ดิน

13.30-14.10 น.    นำเสนอผลการศึกษา บริหารจัดการน้ำกับการใช้ที่ดิน

โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

เอกสารประกอบสัมมนา Icon_PDF

กำหนดการวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00 – 10.30 น.  เวทีเสวนาเรื่อง     “การจัดการน้ำกับบทบาทกลุ่มผู้ใช้น้ำ”

ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานชา-กาแฟ

10.45 – 12.00 น.   เวทีเสวนาเรื่อง    “การใช้ที่ดินและการกระจายอำนาจเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม”

ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ

12.00-12.10 น.     กล่าวปิดงานสัมมนา โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

 

เทปบันทึกงานสัมมนา ช่วงที่ 1

เทปบันทึกงานสัมมนา ช่วงที่ 2

เทปบันทึกงานสัมมนา ช่วงที่ 3