ไทยเลี่ยงสังคมผู้สูงอายุไม่ได้ แต่เตรียมรับมือได้…อย่างไร? กับ จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

วันที่2015-12-21
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย ฟัง ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นักวิชาการสถาบันทีดีอาร์ไอ เล่าถึง สาเหตุ/สภาพปัญหา ที่ทำให้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และก้าวเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ รวมถึงการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจมหภาค – ภาครัฐ – ธุรกิจ – ปัจจเจกบุคคล พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมรับมือ + ความเห็นต่อนโยบายภาครัฐที่มีทิศทางขัดหรือเป็นไปตามข้อเสนอจากงานวิจัย?