คม ชัด ลึก: 1 ปี คืนสุข?

วันที่2015-12-23
รายการคม ชัด ลึก

รัฐบาลแถลงผลงาน ในรอบ 1 ปี ยึดวางรากฐานการบริหารประเทศ ด้วย “ประชารัฐ” ติดตามการวิเคราะห์ผลงาน และการบริหารประเทศในยุค ค.ส.ช. จากตัวแทนจากนักวิชาการ และนักวิจัยจากทีดีอาร์ไอ

ผู้ร่วมรายการ
– ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
– ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
– ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัย TDRI

ในรายการ คม ชัด ลึก เมื่อ 23 ธ.ค. 2015

บทสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เผยแพร่ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน’ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)