เถียงให้รู้เรื่อง: พ.ร.บ.จีเอ็มโอ “หายนะ” สินค้าเกษตรไทย ?

วันที่2015-12-08
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

พ.ร.บ. ความปลอดภัยเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ GMO ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในขณะนี้ จากเสียงสนับสนุนว่า พ.ร.บ.นี้ จะช่วยดูแลสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับการตัดต่อ ตัดแต่ง รวมถึงการกำกับการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญกฎหมายนี้จะเปิดโอกาสให้ไทยได้ทดลองพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

แต่ในอีกด้าน ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า พ.ร.บ. นี้จะเป็นการอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาหาผลประโยชน์มากกว่าช่วยเกษตรกรในประเทศ และยังส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติอื่นๆ

ติดตามการวิเคราะห์ ถกเถียงเพื่อร่วมกันทบทวนถึงความสำคัญ จำเป็นต่อการมี พ.ร.บ. GMO ฉบับนี้ กับ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผอ.วิจัยด้านกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ ทีดีอาร์ไอ และ สุนทร มณีสวัสดิ์ ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมให้ความเห็นโดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ และคุณ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

ในรายการเถียงให้รู้เรื่อง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 8 ธ.ค. 2558