The Biz เศรษฐกิจไทย: Dual Track Economy

วันที่2015-11-23
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

วิเคราะห์นโยบาย Dual Track Economy จะส่งผลอย่างไรต่อ เศรษฐกิจไทยและการพัฒนาประเทศ กับ ดร.สมชัย จิตสุชน ออกอากาศทางรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558