TDRI Factsheet 39: ผลร้ายจากเกมโกงคอร์รัปชัน กัดกินเศรษฐกิจไทย

ปี2016-01-25

เกมโกงกินส่งผลลบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโกงกินผ่านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนสำคัญในการฉุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 43.7% ส่วนการคอร์รัปชั่นผ่านความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และการลงทุนภาคเอกชนลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 8.2% และ 7.7% ตามลำดับ

พบกับการวิเคราะห์ผลกระทบจากเกมโกงกินประเทศ ที่กระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และข้อเสนอใน TDRI Factsheet ตอน ผลร้ายจากเกมโกงคอร์รัปชั่น กัดกินเศรษฐกิจไทย

factsheet 39Corruption-01