นโยบายประชารัฐ ประชานิยม ความเหมือนหรือความแตกต่าง

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


แถลงโดย

ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)