The Biz เศรษฐกิจไทย: แผนการลงทุนโครงการรถไฟไทย-จีน

วันที่2016-01-11
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ดร.สุเมธ องกิตติกุล วิเคราะห์แผนการลงทุนโครงการรถไฟไทย-จีน
ในรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ออกอากาศวันที่ 11 มกราคม 2559 ทาง Amarin TV