คิดยกกำลังสอง: ส่องตามงาน…สตง.

วันที่2016-01-18
รายการคิดยกกำลังสอง

หากหน่วยงานตรวจสอบการใช้เงินมีความเข้มแข็ง จะทำให้ความโปร่งใสของประเทศมีสูง คอร์รัปชั่นต่ำ

ผลวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ ธิปไตร แสละวงศ์ เสนอต่อ สกว.พบว่า สตง.มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ มีความโปร่งใส แต่ก็ยังมีจุดอ่อนหลายด้าน

ติดตามการวิเคราะห์ความเข้มแข็งการทำหน้าที่ของ สตง. และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ตอน ส่องตามงาน…สตง. ออกอากาศเมื่อ 18 มกราคม 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส