ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยยุทธศาสตร์ชาติการค้า (Trading Nation)

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่2016-01-28
สถานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การส่งออกของไทยได้ติดลบติดต่อกัน 3 ปี และมีความเสี่ยงที่จะติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปี 2559  การส่งออกที่ลดลงดังกล่าวทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่เคยเป็นมา และทำให้เกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle-income trap) หรือไม่

เพื่อออกจากปัญหาดังกล่าว   นอกจากการพัฒนาความสามารถในการผลิตสินค้าต่างๆ แล้ว  ประเทศไทยจำต้องพัฒนาขีดความสามารถในการค้า ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็น “ชาติการค้า” (Trading Nation) ด้วยการเพิ่มความสามารถในด้านการตลาด และการกระจายสินค้าด้วย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการปรับบทบาทครั้งใหญ่ของภาคเอกชน และภาครัฐ

การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนให้ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และประชาชน ได้รับรู้และมุ่งสู่การปรับตัวเข้าสู่การเป็นชาติการค้า จากมุมมองของทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สภาผู้ส่งออก  สภาหอการค้าฯ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์การค้าของประเทศไทย

ร่วมแถลง โดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ
คุณ นพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
คุณ พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
คุณ จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  ผอ.วิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ