ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อ กับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันที่2016-02-26
สถานที่ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโอเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

กล่าวเปิดงานและนำเสนอผลการศึกษา โดย

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และหัวหน้าโครงการวิจัย

การเสวนา “ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

คุณสุภิญญา กลางณรงค์           กรรมการ กสทช.

คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช          ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

คุณเมธินี เทพมณี                    กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต            คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย         

ผศ. พิจิตรา สึคาโมโต้             คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 438KB)

GDE Error: Requested URL is invalid