เสวนาสาธารณะ: ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อ กับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เอกสารประกอบงานสัมมนาสา“ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อ กับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Download (PDF, 438KB)