The Biz เศรษฐกิจไทย: ทางเลือก-ทางรอด ช่องดิจิทัลทีวี

วันที่2016-02-19
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์สภาพทางรอดทีวีดิจิทัลไทย หลัง ทีวีไทยต้องยุติการออกอากาศ และ กสทช.จะได้บทเรียนอะไรจากสภาพการณ์นี้

ติดตามใน The Biz เศรษฐกิจไทย: ทางเลือก-ทางรอด ช่องดิจิทัลทีวี ออกอากาศ เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง Amarin TV