โครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายและอัตราค่าภาระหน้าท่า (Terminal Handling Charge: THC)

ปี2015-07
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ฉัตร คำแสง
Download