ธรรมชาติมาหานคร ตอน “เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันที่2016-04-10
รายการธรรมชาติมาหานคร

ปัจจุบันมีการพูดถึงการลงทุนทางสิ่งแวดล้อ­มในเชิงความคุ้มค่าอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากจะช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณแล­้วยังทำให้ทุกภาคส่วนได้รับส่วนแบ่งจากการ­พัฒนาอย่างเท่าเทียม แต่หลายครั้งที่การลงทุนทางสิ่งแวดล้อมไม่­เกิดผล

และกับหลายข้อสงสัยว่าการมีเขื่อนจะการันต­ีได้หรือไม่ว่าเกษตรกรจะมีน้ำใช้เสมอ รวมถึงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงว่าคุ้ม­ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ เราควรเปลี่ยนเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ไปสู­่ทางเลือกอื่นในการพัฒนา เพื่อทำให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างยั่งยื­นและสูงสุดแทนหรือไม่

ร่วมติดตามเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในมุมมองของ ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและ­สิ่งแวดล้อม ทีดีอาร์ไอ ในรายการ: ธรรมชาติมาหานคร ตอน “เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม” ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559