ชวนผู้ประกอบการแฟชั่นไทยไปเมียนมาร์

ปี2016-06-23

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือทีดีอาร์ไอ เปิดรับผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมทีมไปเมียนมาร์ วางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และเครื่องประดับ  ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจในเมียนมาร์ด้วยตัวเอง ตลอดจนได้ทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบตลอดจนข้อควรระวังต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคมนี้ โดยผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าเดินทางและดูงานส่วนหนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ หรือ https://tdri.or.th/event/myanmar-2016/ 

กิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการ เมียนมาร์ เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ซึ่งเกิดจากการตั้งเป้าหมายของกระทรวงฯ ที่จะสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาทภายในปี 2560 เพิ่มจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 6.2 แสนล้านบาท โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็ง และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก เพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับ 1 ของอาเซียน

เมียนมาร์ เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพสูงทางการค้าและการลงทุน สืบเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และการพัฒนาทางการเมืองที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2559-2563 เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุดถึงร้อยละ 8.3 ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมด

แม้ว่าผู้ประกอบการไทยส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้เข้าไปเชื่อมโยงด้านการตลาด และการผลิตในเมียนมาร์แล้ว แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นโอกาสทางธุรกิจในเมียนมาร์  ขาดข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ หรือสนใจเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาร์ แต่ไม่รู้ช่องทางในการหาพันธมิตรทางธุรกิจดังนั้นกิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับรู้ข้อมูล มองเห็นโอกาสมากมากขึ้น

โดยผู้ประกอบการไทยจะได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานด้านการลงทุนและการค้าในเมียนมาร์  ผู้ประกอบการเมียนมาร์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น  ผู้กระจายสินค้า  ตลอดจนธนาคารไทย  เพื่อทราบถึงสถานการณ์ สภาพแวดล้อมเพื่อการทำธุรกิจในเมียนมาร์

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดที่ https://tdri.or.th/event/myanmar-2016/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมณฑล หรือคุณนริศ โทรศัพท์:  02 718 5460  ต่อ 521 และ 509 หรือ 099 979 9546 และ 088 630 0707 อีเมล์: monthon@tdri.or.th , naris@tdri.or.th