New Development Model “โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

ปี2016
ผู้เขียนTDRI

เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมเดินมาถึงจุด­ที่ไม่สามารถพาประเทศไทย ไปต่อได้แล้ว เราติดอยู่ใน “กับดักการพัฒนา” 4 ประการ คือ กับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักคอร์รัปชั่น และกับดักการพัฒนาสีเทา

เราจะออกจาก “กับดัก” เหล่านั้นได้อย่างไร และอะไรคือโมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  โครงการ “โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้วิจัยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจาก “กับดัก” ของการพัฒนา ไปสู่การเติบโตที่มีคุณภาพ

ร่วมค้นหาทางออกของ ประเทศไทยไปกับพบกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.สมชัย จิตสุชน ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ ในงานวิจัยย่อยง่าย “โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย” ผลิตโดย The 101%

 

รายงานสังเคราะห์

เอกสารวิจัยของโครงการวิจัยย่อย ปี พ.ศ 2557

เอกสารวิจัยของโครงการวิจัยย่อย ปี พ.ศ. 2558

เอกสารวิจัยของโครงการวิจัยย่อย ปี พ.ศ. 2559