อาเซียนกับชาติการค้าของไทย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2016-05-09
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตฯ วันนี้ 9 พ.ค.2559
ทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญและความสนใจกับความเป็นอาเซียนและทำอย่างไรเราจึงจะยกระดับการค้าการลงทุนของประเทศให้ได้มากกว่านี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ จะมาเล่าถึงเรื่อง “อาเซียนกับชาติการค้าของไทย” ภายหลังจากทีมวิจัยได้กระจายกันลงพื้นที่ประเทศอาเซียนเพื่อศึกษาศักยภาพของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อการวางยุทธศาสตร์ชาติต่อไปในอนาคต