การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…ไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง อย่างไร? กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2016-06-20
รายการเวทีความคิด