คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ และ สสส.
วันที่2016-06-22
สถานที่โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ท

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย และเวทีเสวนา

  • คุณภาพมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดย ณัชชา โอเจริญ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

Download (PDF, 1.7MB)

  • ยกระดับรถโดยสารผ่านแผนงานด้านความปลอดภัย โดย คุณวสัน ยี่ตัน (กรมการขนส่งทางบก)

GDE Error: Requested URL is invalid

  • ก่อนเกิดอุบัติเหตุ: มาตรฐานรถโดยสารไทยและความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

Download (PDF, 2.56MB)

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุ: การสอบสวนกรณีอุบัติเหตุรถโโยสาร โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Download (PDF, 2.98MB)

  • ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ: การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ จากรถโดยสาร โดย คุณคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 

GDE Error: Requested URL is invalid