โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในอาเซียน

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่2016-07-22
สถานที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

เอกสารประกอบการสัมมนา

ผลการศึกษา “การเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับการผลิต การตลาด และการลงทุนในอาเซียน” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู 

Download (PDF, 3.56MB)