tdri logo
วันที่ : 2016-08-03
จัดโดย : ทีดีอาร์ไอ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การสัมมนาระดับประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564

เทปบันทึกงานสัมมนา

ช่วงที่ 1

-กล่าวรายงานสัมมนา โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-บรรยายพิเศษ “ความพร้อมของไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศ” โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช

-นำเสนอ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจะ SYNERGY สร้างความยั่งยืนแก่สังคมได้อย่างไร?” โดย

-ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

-นายชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน เอสซีจี

และดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เอกสารประกอบงานสัมมนา

-ร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

GDE Error: Requested URL is invalid

 

-ความสำเร็จของการผสานพลังระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

GDE Error: Requested URL is invalid

 

นักวิจัย

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด