การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่2016-08-09
สถานที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์

เทปบันทึกงานสัมมนา

ช่วงที่ 1

-กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-นำเสนอ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559” และ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ” โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2

-แสดงข้อคิดเห็นต่อ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559”

โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด   มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

นายประลอง  ดำรงค์ไทย          กรมป่าไม้

นายสุวรรณ   นันทศรุต             รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ

และ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำเนินรายการ

-รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559