แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2016-08-10
สถานที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการสัมมนา 

การนำเสนอผลวิจัย แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

โดย  คณะผู้วิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยŸ  ดร.นณริฏ พิศลยบุตร (หัวหน้าโครงการ) นายพสิษฐ์ วงษ์งามดี  (นักวิจัย) นายภวินทร์ เตวียนันท์   (นักวิจัย)

Download (PDF, 2.26MB)

 

เทปบันทึกงานสัมมนา 

ช่วงที่ 1 กล่าวเปิดงานโดย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย

ช่วงที่ 2 การอภิปรายเรื่อง แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย

ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวอิศรา

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ