ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการแสดงความเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ‘ชาติการค้า’

ปี2016-08-26

ด้วยที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดน้อยถอยลง สวนทางกับมาตรการทางการค้าและการแข่งขันในระดับโลกที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้ตัวเลขการส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง ภายใต้ความท้าทายนี้ ผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพทางการค้าอย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จึงได้ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวทันสถานการณ์การค้าโลก ด้วยการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในรายอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ทางออก พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ ยกระดับไทยเป็นชาติการค้า ฝ่าวิกฤตส่งออก

แต่การยกระดับการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียงหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ยังรวมไปถึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมรับรู้สภาพเศรษฐกิจและกรอบนโยบายจากการศึกษาวิจัย เพื่อก้าวเดินขับเคลื่อนยกขีดความสามารถของประเทศไปด้วยกัน

ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มีส่วนร่วมเสนอความคิดในแบบสอบถาม ต่อ (สรุปร่าง) ยุทธศาสตร์ ‘ชาติการค้า’ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางทีดีอาร์ไอ นำมาศึกษา เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำไปสู่ผลลัพย์ของยุทธศาสตร์ที่ตรงความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง