การปรับบทบาทภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ: กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจ

ตีพิมพ์2016-08
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ